Přírodní krásy

Prameniště Hamerského potoka

Monti | 07. 09. 2007 | Přečteno 3027x |

Úvodem:
Prameniště Hamerského potoka se nachází nedaleko osady Přední Zvonková. Přírodní památka byla vyhlášena roku 1992. Na jejím území nalezneme celý komplex pramenišť, prameništních a lučních rašelinišť, podmáčené a mezofilní louky. Žije zde i nejeden ohrožený druh živočichů a rostlin

Základní údaje:
  • Katastrální území - Zvonková
  • Nadmořská výška - 776 - 824 mnm
  • Výměra - 54,83 ha
  • Vyhlášeno 1992


Geologie:
Komplex nivních a svahových pramenišť se nachází v mělkém prameništním úvalu Hamerského potoka, jehož ploché rozvodí směřuje k Pestřici. Zdejší podloží tvoří moldanubikum, mignatitizovaná pararula se sillimanitem a granátem. To vše je překryté po celé ploše přírodní památky pleistocénem, holocénem a deluviálními hlinitými písky. V půdě pak převažuje organozem glejová a typická. původní pokryv tvoří organozemní glej, překrývaný pseudoglejem typickým.

Květena:
Jak již bylo řečeno, na území prameniště nalezneme mnoho vzácných rostlin. V ostřicovomechových a ostřicovorašeliníkových společenstvech svazů Caricion fuscae a Sphango recurvi - Caricion canascentis nalezneme ostřici obecnou, zobánkatou, prosovou, suchopýra úzkolistého, zábělníka baheního, stopkatou plešku, prstnatce májového a listenatého, nebo třeba vachtu trojlistou. Zajímavý je výskyt netypických fragmentů s klikvou bahenní a borůvkou bažinnou. V nivě potoka dominuje blatouch bahenní, psárka luční a metlice trsnatá. Mírné svahy jsou posety hadím kořenem větším, pcháčem různolistým, prvosenkou vyšší, zvonečníkem černým... Stromové patro pak převážně tvoří nálet vrby popelavé a ušaté.

Zvířena:
Žije zde několik ohroženýh druhů, za všechny jmenujme zmiji obcenou (pozor, při navštěvě památky jsem na zmiji málem šlápl na třech místech, buďte tedy při Vaší návštěvě nadmíru opatrní), tetřívek a chřástal polní. dále zde žijí některé tyrofilní formy bezobratlých, především motýlů. Dále zde vedle chřástala hnízdí i hýl rudý a bekasina otavní.

Využití:
Nálet dřevin se v periodách likviduje. V minulosti se území památky využívalo především zemědělsky, po vzniku železné opony bylo ponecháno přirozenému vývoji. Dnes se musí území nad nivou pravidelně kosit (ručně), čímž se zabraňuje sekundární sukcesi.


Od bližší Lhoty

Od rozcestí

Stromové patro

Ochrana vs. myslivost

Luka

Hranice památky

Louka ještě jednou

Bylinné patro


Zastávka č.2  Rašeliniště Borková

Zastávka č.1  Jasánky
Zastávka č.3  Prameniště Hamerského potokaTop Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!