Přírodní krásy

Rašeliniště Kapličky

Monti | 20. 09. 2006 | Přečteno 7978x |

Úvodem:
Přírodní rezvervace Rašeliniště Kapličky se nalézá nedealeko přírodní památky Medvědí hora, kterou jsme si popisovali nedávno. Takže i ke Kapličkám vede několik cest. Můžete přijet od spáleniště, přijít po modré turistické stezce od hráze, nebo od Uhlířského vrchu z přírodního parku Vyšebrodsko.

Základní údaje:
  • Katastrální území - Loučovice
  • Nadmořská výška - 890-922 metrů nad mořem
  • Výměra 72 ha
  • Vyhlášeno 1992 (1995 rozšířeno na současnou plochu)
Geologie:
Středně zrnitá až drobnozrnná dvojslídná žula eisgarnského typu tvoří horninový podklad v severní části chráněného území. V jižní je to pak středně zrnitá porfyrická až blastoporfyroklastická biotitická žula weinsberského typu, který zasahuje i do území Medvědí hory. Žula je pokryta vrchovištní rašelinou, která dosahuje mocnosti až několika metrů.

Flora:
Rašelinná kleč pokrývá zhruba 11 ha rezervace. Jde o porost křížence borovice kleče a borovice blatky, který dosahuje výšky max. 3 metrů. Výška kříženců se na okraji rezervace zvyšuje (zřejmě z důvodu vyššího podílu genotypu blatky).

Na 29 ha chráněného území můžeme pozorovat luční rašelinná bezlesí. Jde o porosty rašeliných luk s různým stupněm odvodnění. Ve vlhčích lokalitách dominuje starček potoční, ostřice sítinovitá, metlice trsnatá. V suších pak ostřice třeslicovitá, medyněk měkký a konopice polní.

Rašelinné smrčiny nalezneme převážně na okraji rašeliniště. Na pravém břehu Lipového potoka, který protéká rezervací až k jezírku U protržené hráze, nalezneme degradované odvodněné porosty. U takovéhoto porostu je minimálně vyvinuté mechové a bylinné patro. Typickým zástupcem tohoto porostu je dřípatka horská. Na levém břehu potoka je naopak dominantní výskyt zachovaného porostu, s rozvolněným stromovým patrem. Je zde i vysoký podíl rašeliníků. Na mezické louce se vyskytuje dominantně pcháč bahenní.

Fauna:
Z fauny zmíníme vzácné nálezy motýlů, jako například makadlovka Athrips pruinosella a travníček Elachista kilmunella.

Další zajímavosti:
U překopané hráze se říká rybníčku, protože jeho hráz byla dlouho protržena. Rekonstruována byla před povodní 2002. Ta ji opět částečně narušila. Rybníček v dobách minulých, kdy oblast byla poměrně hustě osídlena, sloužil k chovu ryb.

Společnost ČEZ pomýšlela v této lokalitě o výstavbě přečerpávací vodní elektrárny, která by nesla název Lipno III. Momentálně je projekt "u ledu".

Na území stála až do roku 1959 vesnice Kapličky. Z důvodu osídlení se na území rezervace objevují typy, které by zde samovolně nerostly. Jedná se zejména o ovocné stromy apod.


Rašeliniště Kapličky

Rašeliniště Kapličky

Rašeliniště Kapličky

Rašeliniště Kapličky

Rašeliniště Kapličky

Rašeliniště Kapličky

Rašeliniště Kapličky

Rašeliniště Kapličky

Rašeliniště Kapličky


Zastávka č.2  Rašeliniště Kapličky
Zastávka č.4  Poustevna

Zastávka č.1  Medvědí hora
Zastávka č.3  Čertovo kopyto
Modrá trasa  Trasa výletu na Medvědí horuTop Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!