Přírodní krásy

Svatý Tomáš

Monti | 22. 09. 2005 | Přečteno 4152x |

Úvodem:
Přírodní památka Svatý Tomáš, jak již název napovídá se nachází jihovýchodně od stejnojmenné osady, převážně na hřbetu Velkého Plešného. Přístupových cest k památce je několik. Můžete dorazit od Frýdavy, Kyselova či Pasečné.

Základní údaje:
  • Katastrální území - Přední Výtoň, Pasečná
  • Nadmořská Výška - 910 - 1026,1 m
  • Výměra - 53,05 ha
  • Vyhlášeno - 1992


Geologie:
Přírodní památka se rozprostírá na plochém hřbetu Velkého Plechého (1010,4 m). Dále pak na strmých severních svazích Vítkokamenské hornatiny s kótou 1026,1 m. V těchto lokalitách můžeme pozorovat periglaciální modelace terénu (svahové balvanité sutě až kamenná moře, mrazové sruby). Středně zrnitá porfyrická biotitická žula weinsberského typu, hojně protkaná středně zrnitou porfyrickou muskovit-biotitickou žulou eisgarnského typu (moldanubický poluton, jest skalním podkladem svatotomášské přírodní památky. V podkladu se ojediněle vyskytuje i kontaktně metamorfovaná muskovit-biotitická pararula, která může přejít až do biotitického rohovce (moldanubikum).

V pramenní depresi potoka (severozápadní část památky)je překryta deluviálně kongeliflukčními, převážně blokovými až kamenitohlinitými sedimenty (pleistocén až holocén).

Podzol kambizemní, kryptopodzol kambizemní s přechody ke kambizemi dystrické, na skalnatých úsecích pak ranker typický a kambizemní - to všechno jsou druhy půdních typů v této lokalitě.

Květena:
Přírodní památka je pokryta květnatými bučinami (Fagion), vrcholovou část plochého hřbetu pak pokrývají acidofilní horské třtinové bučiny (Calamagrostio villosae - Fagetum). Na Velkém Plešném je možno pozorovat dochované přirozené porosty - buk lesní, jedle bělokorá, smrk ztepilý. V bylinném porostu pak dřípatka horská, třtina chloupkatá, metlička křivolaká, plavuň pučivá a dřípatka horská. Na strmém suťovém svahu je vyvinuto poměrně přirozené společenstvo suťových smrčin. V jeho podrostu můžeme nalézt podrost kapradin v čele s kapradí rozloženou a vrancem jedlovým.

Zvířena:
Ze zvláště chráněných druhů bezobratlovců musíme jmenovat batolce duhového, bělopáska topolového, střevlíky Carabus scheidleri a Carabus irregularis. Z obratlovců pak ještěrku živorodou, krahujce obecného, sýce rousného, lejska malého a holuba doupńáka. Pravidelným obyvatelem svatotomášské chráněné památky je i rys ostrovid a los evropský.

Lesnictví & využití:
Na celém území se s lesními porosty hospodaří s ohledem na udržení a zlepšení jejich prostorové struktury a druhové skladby. Jelikož je rozmach turistiky na pravém břehu jezera výrazný, budou všechny turistické stezky (letní i zimní) přesunuty výhradně na zpevněné cesty.


Přírodní památka Svatý Tomáš

Přírodní památka Svatý Tomáš

Přírodní památka Svatý Tomáš

Přírodní památka Svatý Tomáš

Přírodní památka Svatý Tomáš

Přírodní památka Svatý Tomáš

Přírodní památka Svatý Tomáš

Přírodní památka Svatý Tomáš

Přírodní památka Svatý Tomáš


Zastávka č.2  Multerberské rašeliniště
Zastávka č.4  Kostel božího těla
Zastávka č.6  Přírodní památka Svatý Tomáš

Zastávka č.1  Farní kostel sv. Filipa a Jakuba
Zastávka č.3  Pomník A. Měsíčka
Zastávka č.5  Vítkův hrádek
Červená trasa  NS Svatý TomášTop Články Informační e-mail Vytisknout článekK tomutu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!